Serveis

FORVI redacta els projectes incloent memòria descriptiva i constructiva, amidaments i pressupost, documentació gràfica, normativa aplicable, plec de condicions i altres documents annexos. Aquest dóna compliment a tota la normativa aplicable en relació a les obres projectades garantint la màxima agilitat i seguretat en el tràmit de concessió de llicència. El projecte de FORVI s'adaptarà a les prestacions de la intervenció requerida, reflectint en cadascun dels seus documents la realitat de l'immoble i les tècniques constructives que s'han d'aplicar minimitzant d'aquesta manera possibles imprevistos en l'obra. Durant el procés d'execució d'obra, es realitzen visites periòdiques i anotacions en el llibre d'ordres o actes d'obra de les decisions adoptades. La seguretat en l'obra és present en tot moment, des de l'àmbit documental així com en el compliment de les mesures de seguretat i salut necessàries. Durant tot el projecte es realitza un constant control de costos per evitar desviacions entre la facturació i el que s'ha contractat.

 

 

FORVI és conscient que una obra de rehabilitació en un immoble és una decisió delicada, que comporta un alt cost econòmic i que ha d'estar assistida pels millors professionals. Per això FORVI no es limita a presentar un projecte, sinó que acompanya el client en tot el procés des que decideix emprendre una obra fins al final de la seva execució: conèixer l'edifici, contractació de les obres, gestionar la sol·licitud de permisos, realitzar un seguiment exhaustiu i oferir assistència un cop acabades les obres.

 

 

 

FORVI visita l'habitatge per a la presa de mesures, fa un aixecament de plànols i ofereix solucions que s'adaptin al pressupost i les necessitats. En aquest tipus de projectes, el client sempre tindrà capacitat de decisió sobre la seva reforma, amb un enginyer de l'edificació a la seva disposició com a interlocutor.

 

 

En la prestació de serveis de reparació, FORVI redacta un informe de l'estat de conservació de cada un dels sistemes que integren l'immoble i planteja un pla de conservació per planificar les intervencions correctives i preventives necessàries perquè la finca sempre estigui en les millors condicions.

 

 

Després de la visita a l'entitat, FORVI certifica l'immoble identificant les característiques tèrmiques de l'envoltant i el rendiment de les seves instal.lacions. Per redactar el certificat s'utilitzen dades conegudes, sempre que sigui possible, perquè la qualificació sigui òptima i el més aproximada a la realitat. També s'inclou un annex amb els costos orientatius de les mesures de millora proposades, l'estalvi energètic i els terminis d'amortització estimats, una informació útil que també pot ajudar a millorar les opcions comercials de l'immoble.

 

 

 

Aquest document qualifica l'immoble segons les deficiències trobades i segons la seva gravetat. És el punt de partida perquè FORVI ajudi el client a planificar futures intervencions de rehabilitació evitant riscos per a terceres persones i sobrecostos futurs. Si la qualificació de la ITE és sense deficiències o amb deficiències lleus o ja s'han efectuat les obres necessàries per a esmenar aquestes deficiències greus, FORVI podrà realitzar els tràmits davant de la Generalitat del certificat d'aptitud tècnica de l'edifici.

 

 

FORVI visita l'habitatge per comprovar els paràmetres d'habitabilitat exigits i aixecar un croquis que queda custodiat als arxius de la companyia. Així mateix, l'oficina tècnica s'encarregarà d'efectuar el tràmit davant el Departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya. El client només ha de fer l'encàrrec i FORVI s'encarregarà de tot, en el mínim termini possible.

FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.